KLAUZULA
Klauzula informacyjna:

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest Fundacja an_ARCHE NewMusicFoundation. Nasza siedziba znajduje się w: ul. Gladiolowa 26, 60-175 Poznań, Polska, NIP 781 181 51 59, KRS: 0000300954, dane do kontaktu: info@maszynakoncertowa.art, telefon +48 506050417.

CELE PRZETWARZANIA
Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów.
  2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia imprez artystycznych.
  3. Udział w projektach kulturalnych organizowanych na terenie kraju.
  4. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (np. windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. Podstawy prawne można odnaleźć w art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych osobowych są:
  1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
  2. Podmioty świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń, organizowania imprez.
  3. Placówki edukacyjne.
  4. Instytucje i organizacje działające w obszarze kultury i sztuki.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji.

Dane pozyskane w trakcie organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych przez okres informowania o tych imprezach. Pozostałe informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoby podająca naszej organizacji swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej organizacji, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku.

Aktualny adres organu nadzorczego to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Nasza organizacja nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.