REGULAMIN
REGULAMIN

Wraz z rozpoczęciem korzystania z Platformy www.maszynakoncertowa.art, każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

DEFINICJE
I. DEFINICJE

Wyrażeniom zapisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin Platformy www.maszynakoncertowa.art oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany.
 • Platforma – platforma internetowa www.maszynakoncertowa.pl, której wydawcą jest Administrator.
 • Administrator – podmiot prowadzący i zarządzający Platformą, którym jest fundacja: an_ARCHE NewMusicFoundation, ul. Gladiolowa 26, 60-175 Poznań, Polska, NIP 781 181 51 59, KRS: 0000300954, dane do kontaktu: info@maszynakoncertowa.art, telefon +48 506050417.
 • Maszyna koncertowa lub Maszyna – wirtualna aplikacja, będąca elementem Platformy, umożliwiająca zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom tworzenie i publikowanie autorskich Utworów telematycznych.
 • Rejestracja – wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Administratora danych określonych w formularzu zgłoszeniowym (adres mailowy oraz nazwa użytkownika) niezbędnych do korzystania z Platformy, w efekcie czego Użytkownikowi zostaje założone Konto.
 • Konto – przestrzeń internetowa dostępna po zalogowaniu, za pośrednictwem której Twórca może korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy (tworzenie autorskich prac i organizowanie ich prezentacji), wprowadzać i zarządzać danymi. Posiadanie Konta jest niezbędne do korzystania z Platformy w jej pełnym zakresie.
 • Treść – treść opublikowana przez Użytkownika na Platformie, mogąca stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 t. j. z późn. zm.).
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z pełnej funkcjonalności Platformy, która dokonała rejestracji i założyła Konto.
ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY
II. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY
 1. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne i przeznaczone dla wszelkich działań artystycznych (sztuki muzyczne, sztuki performatywne, sztuki inter/multimedialne, sztuki teatralne, sztuki literackie) oraz edukacyjnych.
 2. Korzystanie z Platformy jest dopuszczalne wyłącznie dla celów niekomercyjnych, tj. niezwiązanych z osiąganiem korzyści majątkowych czy prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności celów edukacyjnych i artystycznych. W przypadku wykorzystania serwisu do celów komercyjnych wymagany jest wcześniejszy kontakt z Administratorem (info@maszynakoncertowa.art).
 3. Przeglądanie treści Platformy jest otwarte dla wszystkich użytkowników internetu.
 4. Korzystanie z wirtualnej aplikacji Maszyny koncertowej wymaga rejestracji, stworzenia Konta i jest możliwe tylko dla zalogowanych Użytkowników.
 5. Do niepublikowanych treści (archiwum, zapowiedź, nieopublikowane utwory) dostęp ma tylko Użytkownik. Treści opublikowane są dostępne dla wszystkich użytkowników internetu.
 6. Treści udostępniane przez Użytkownika są efektem jego działalności twórczej. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnie niewyłącznej licencji do publikowanych Treści na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Dzieła – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów Dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, przekazywania lub przesyłania zapisów Dzieła pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, publiczne udostępnianie Dzieła, nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
 7. Użytkownik zamieszczający treści na Platformie czyni to na własną odpowiedzialność.
 8. Użytkownik udostępniając Treści na platformie zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, poszanowania dobrych obyczajów, dóbr osobistych oraz praw i interesów osób trzecich, w szczególności praw autorskich. W wypadku publikowania treści naruszających powyższe założenia Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wskazanych treści bez uprzedzenia, a w dalszej konsekwencji również usunięcia Konta użytkownika.
 9. Użytkownik może propagować swoje autorskie Treści w sposób dowolny, nie kontaktując się z Administratorem (za wyjątkiem działań komercyjnych opisanych w pkt. II.2.).
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania umieszczonych treści do celów marketingowych, promocyjnych oraz edukacyjnych.
 11. Z Platformy mogą korzystać osoby, które ukończyły 14. rok życia. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać Użytkownikiem Platformy wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy odbywało się zgodnie z Regulaminem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie Platformy powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Platformy oraz do czasowego wyłączenia Platformy w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania bez wcześniejszego uprzedzenia o tym zarejestrowanych użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z ww. tytułu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu i/lub hasła Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Platformy przez zarejestrowanych Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę treści Użytkowników wynikającą z przyczyn niezależnych od niego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Administrator: fundacja an_ARCHE NewMusicFoundation. ul. Gladiolowa 26, 60-175 Poznań, Polska
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
  1. elektronicznie poprzez adres e-mail: info@maszynakoncertowa.art,
  2. pisemnie pod adresem: an_ARCHE NewMusicFoundation. ul. Gladiolowa 26, 60-175 Poznań,
  3. telefonicznie: +48506050417.
 3. Dane osobowe Użytkownika podawane przy Rejestracji będą przetwarzane przez Administratora w celu Rejestracji i korzystania z Konta oraz korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności udostępnianych w ramach Platformy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po rezygnacji korzystania z Platformy, dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb uzasadnionego interesu prawnego Administratora tj. ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego przy Rejestracji Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane (tj. przez okres korzystania przez Użytkownika z Platformy) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Administratora:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia – dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
  2. pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.
 6. Administrator jednocześnie informuje, iż Użytkownik ma:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
  2. prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
  5. prawo, aby Administrator powiadomił o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
  6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza, iż Użytkownik ma prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO (adres korespondencyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie do Umów zawartych po opublikowaniu zmienionego Regulaminu poprzez zamieszczenie go na stronie www.maszynakoncertowa.art
 3. Użytkownik ma możliwość zapoznania się treścią aktualnego Regulaminu na stronie internetowej www.maszynakoncertowa.art. Zasady nieobjęte Regulaminem, a dotyczące polityki prywatności, podlegają zasadom Polityki Prywatności Platformy