DEKLARACJA

Deklaracja dostępności portal Maszyna Koncertowa

an_ARCHE NewMusicFoundation zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portal Maszyna Koncertowa.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
STATUS

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

WYŁĄCZENIA

Wyłączenia

Numeracja wyłączeń odnosi się do wytycznych WCAG 2.1
 • 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) - treści tworzone przez użytkowników portalu mogą zawierać elementy nie spełniające tego wymagania, jednak administrator strony nie ma wpływu na ich obecność.
 • 2.2.1 Dostosowanie czasu - korzystanie z publikowanych pilotów jest ogarniczone w czasie (do czasu trwania koncertu) jednak spełnia warunek wyjątku dotyczącego czasu rzeczywistego
 • 2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie:
  • Poruszanie, przesuwanie, migotanie
  • Automatyczna aktualizacja
  Treści tworzone przez użytkowników portalu mogą zawierać elementy nie spełniające tego wymagania, jednak administrator strony nie ma wpływu na ich obecność.
 • 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu - treści tworzone przez użytkowników portalu mogą zawierać elementy nie spełniające tego wymagania, jednak administrator strony nie ma wpływu na ich obecność.
PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

KONTAKT

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • an_ARCHE NewMusicFoundation.
 • E-mail: anarchenmf@gmail.com
 • Telefon: +48 506050417

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: an_ARCHE NewMusicFoundation
 • Adres: ul. Gladiolowa 26, 60-175 Poznań, Polska
 • E-mail: info@maszynakoncertowa.art
 • Telefon: +48 506050417

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.